Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování se vztahují na smlouvy o zprostředkování uzavřené prostřednictvím on-line serveru CZ-ProFirmy.cz umístěného na webovém rozhraní www.cz-ProFirmy.cz  mezi naší společností

Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava,

IČ: 05282837,

není plátcem DPH

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261179

Adresa pro doručování: Hvozdíkova 11, 106 00, Praha 10

Telefonní číslo: +420 602 300 709

Kontaktní e-mail: info@cz-zlateruce.cz

jako zprostředkovatelem

a podnikatelem či právnickou osobou

jako poskytovatelem

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

               

1. Úvodní ustanovení

1.1.          V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:

-          občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

-          obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování. Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování, kterou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (webové rozhraní, e-mail, telefon) uzavírá zprostředkovatel s poskytovatelem;

-          službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí kterákoli služba v oblasti reklamy, marketingu, výroby, produkce, kreativní tvorby a dalších činností, které poskytovatel poskytne zákazníkovi;

-          smlouvou se rozumí smlouva o zprostředkování, kterou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (webového rozhraní, e-mailu, telefonu) uzavírá zprostředkovatel s poskytovatelem. Součástí smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky;

-          webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní zprostředkovatele umístěné na internetových stránkách www.cz-profirmy.cz;

-          zákazníkem se rozumí osoba, která na základě poptávky učiněné prostřednictvím webového rozhraní uzavírá s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je zakoupení služby;

-          zprostředkovanou smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem a zprostředkovaná zprostředkovatelem.

1.2.    Tyto obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování uzavírání smluv o poskytování služeb v oblasti reklamy, marketingu, výroby, produkce, kreativní tvorby a dalších činností či obdobných činností dle aktuálních údajů na webovém rozhraní mezi poskytovatelem a zákazníkem a zajištění souvisejícího marketingu a propagace zprostředkovatelem pro poskytovatele.

1.3.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly, a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Předmět smlouvy

2.1.    Zprostředkovatel se zavazuje provádět pro poskytovatele prostřednictvím webového rozhraní obchodní aktivity vedoucí k obstarání příležitostí uzavřít smlouvu o poskytování služeb v oblastech reklamy, marketingu, výroby, produkce, kreativní tvorby a dalších činností mezi poskytovatelem a zákazníkem.

2.2.          Poskytovatel se za každou zprostředkovanou smlouvu dle článku 2.1 těchto obchodních podmínek zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi a náklady spojené se zprostředkováním podle článku 4 obchodních podmínek.

2.3.          Smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a zákazníkem se považuje za zprostředkovanou okamžikem uzavření takové smlouvy podle Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

3. Smlouva a povinnosti smluvních stran

3.1.          Pro uzavření smlouvy je nutné, aby poskytovatel kontaktoval zprostředkovatele vyplněním registračního formuláře na webovém rozhraní v sekci Nábor k obchodnímu zastoupení, popřípadě prostřednictvím kontaktního e-mailu, telefonicky či jiným vhodným způsobem. Kontaktování zprostředkovatele dle předchozí věty je považováno za podání návrhu na uzavření smlouvy dle § 1731 občanského zákoníku. Podání návrhu dle tohoto odstavce je závazné.

3.2.          Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poskytovateli doručeno potvrzení o uzavření smlouvy ze strany zprostředkovatele.

3.3.          Na základě poptávky zákazníka podané prostřednictvím webového rozhraní zprostředkovatele zašle zprostředkovatel poskytovateli informace o požadavcích zákazníka na poskytnutí služby. Poskytovatel následně zašle zprostředkovateli návrh poskytnutí služby včetně cenové nabídky a možného termínu plnění, který zprostředkovatel zašle zákazníkovi. V případě, že zákazník projeví zájem o nabídku poskytovatele, zprostředkovatel sjedná uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně předá poskytovateli informace o zákazníkovi, včetně jeho kontaktních údajů.

3.4.          V případě uzavření zprostředkované smlouvy se poskytovatel zavazuje kontaktovat zákazníka za účelem domluvení potřebných informací k poskytnutí služby, zejména času a místa plnění, a podle této domluvy poskytnout zákazníkovi službu. V případě, že poskytovatel zákazníka nekontaktuje nebo mu neposkytne službu, uhradí poskytovatel zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Nedodržení povinností poskytovatele dle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

3.5.          Poskytovatel je povinen poskytnout zprostředkovateli soupis všech zprostředkovaných smluv uzavřených v průběhu každého kalendářního měsíce mezi poskytovatelem a zákazníky postupem dle článku 3.3 těchto obchodních podmínek, a to v písemné formě (postačí e-mailem) do 5 dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

3.6.          Soupis dle článku 3.5 musí ohledně každé v něm uvedené zprostředkované smlouvy vždy obsahovat jméno zákazníka, datum uzavření smlouvy, datum poskytnutí služby a její základní parametry a místo poskytnutí služby (byla-li služba již poskytnuta).

3.7.          Poskytovatel odpovídá za to, že má k poskytování služeb, které nabízí zákazníkům prostřednictvím zprostředkovatele, veškerá potřebná podnikatelská oprávnění a že veškerá jeho činnost v souvislosti s poskytováním služby bude vykonávaná v souladu s příslušnými právními předpisy vztahujícími se k podnikatelské činnosti poskytovatele. Poskytovatel je povinen na žádost zprostředkovatele prokázat, že má příslušná podnikatelská oprávnění podle věty první, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail zprostředkovatele. Nedodržení povinnosti poskytovatele dle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

3.8.          Poskytovatel je povinen umožnit zprostředkovateli přístup ke všeobecným obchodním podmínkám poskytovatele, které se uplatní pro nákup služeb na základě poptávky zákazníka učiněné prostřednictvím webového rozhraní. Poskytovatel odpovídá za to, že jsou jeho obchodní podmínky v souladu s platnou legislativou, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.9.          Poskytovatel může spolu se svým návrhem služby podle článku 3.3 těchto podmínek dodat zprostředkovateli obrazový materiál vztahující se k poskytované službě (zejména fotografie sloužící k marketingovým účelům, např. fotografie výsledků činnosti poskytovatele obdobných poptávce zákazníka, či jiné materiály sloužicí dále k propagaci a ukázkám učiněné práce). Poskytovatel zároveň dává zprostředkovateli souhlas  se stažením a použitím obrazového materiálu z internetových stránek poskytovatele. Poskytovatel stvrzuje, že disponuje s příslušnými autorskými právy či s právy souvisejícími s právem autorským a licencemi k obrazovému materiálu a že je oprávněn umožnit poskytnutí obrazového materiálu třetím osobám včetně zprostředkovatele, v opačném případě je poskytovatel povinen k náhradě škody, která zprostředkovateli neoprávněným nakládáním s obrazovým materiálem vznikne.

3.10.       Poskytovatel je povinen neodkladně řešit se zákazníkem případné reklamace vadného poskytnutí služeb tak, aby došlo ke vzájemné dohodě se zákazníkem nebo mu byla poskytnuta dostatečná kompenzace vadného plnění.

3.11.       Poskytovatel není oprávněn zákazníka, který poptává jeho služby prostřednictvím webového rozhraní provozovatele, jakkoliv ze své vůle přímo kontaktovat za účelem  nabízet mu jakékoliv služby, a to ani poprodejní služby nebo jiný servis, který nepochází z objednávky učiněné prostřednictvím zprostředkovatele. Jediný povolený kontakt je vždy pouze odkaz na webové rozhraní zprostředkovatele. V případě porušení této povinnosti uhradí poskytovatel zprostředkovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

4. Platební podmínky

4.1.          V případě, že je postupem dle čl. 3.3 těchto obchodních podmínek mezi poskytovatelem a zákazníkem uzavřena zprostředkovaná smlouva, platí zákazník cenu za poskytnutí služby přímo poskytovateli.

4.2.          Poskytovatel se zavazuje uhradit zprostředkovateli provizi za zprostředkování smluv podle těchto obchodních podmínek, jejíž výše činí 15 % z ceny služby sjednané ve zprostředkované smlouvě za každou jednotlivou zprostředkovanou smlouvu uzavřenou v souladu s těmito obchodními podmínkami mezi poskytovatelem a zákazníkem. Tato provize zahrnuje daň z přidané hodnoty a veškeré náklady zprostředkovatele spojené se zprostředkováním smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele sjednat si výši provize s poskytovatelem individuálně. Výše provize může být dále změněna s ohledem na rozsah a cenu poskytovaných služeb na základě vzájemné dohody smluvních stran.

4.3.          Poskytovatel je povinen uhradit zprostředkovateli provizi dle článku 4.2 těchto podmínek bezhotovostně převodem na účet zprostředkovatele, a to na základě faktury vystavené zprostředkovatelem do 5 dnů od přijetí seznamu dle článku 3.5 těchto podmínek. Faktura je splatná do 5-ti dnů od jejího doručení poskytovateli. V případě neuhrazení faktury má zprostředkovatel právo účtovat si úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně.

5. Trvání smlouvy

5.1.          Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.2.          Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených ve smlouvě, nebo výpovědí dle následujících ustanovení. Odstoupení i výpověď musí být písemné. Odstoupení od smlouvy i výpověď lze učinit e-mailem.

5.3.          Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, nebo jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď není důvodem k nevyplacení oprávněných nároků kterékoliv ze smluvních stran. Ustanovení § 1999 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4.          Obě smluvní strany mohou dále smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem, nebo přes písemné upozornění opakovaně méně závažným způsobem smlouvu.

5.5.          Každá ze smluvních stran může dále smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, je-li druhá smluvní strana i přes písemnou upomínku opakovaně v prodlení s kteroukoliv platbou po dobu delší než 30 (třicet) dnů.

5.6.          Skončení smlouvy nemá vliv na poskytnutí služeb, které již byly uzavřením zprostředkované smlouvy zakoupeny.

6. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky zprostředkovatele

6.1.          Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být poskytovateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Poskytovatel se zavazuje tyto informace zejména:

-          uchovávat jako důvěrné;

-          neposkytnout je bez souhlasu zprostředkovatele jiné osobě;

-          nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

-          nevyužít je jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.          Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje, kontakty a data zákazníků, které mu zprostředkovatel poskytne pro účely uzavření smlouvy se zákazníkem či pro účely poskytnutí služby, nebude dále využívat k marketingovým účelům a bude s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

7.2.          Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

7.3.          Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.ledna 2019.